ویزا-visa

     ویزا آذربایجان :Azerbaijan

     

ترانزيت

:

نوع ویزا

--------

:

نوع کانتر

2 روز کاری

:

زمان تحویل

2 روز

:

مدت اعتبار

65$  تومان

:

قیمت

پاسپورت ، یک قطعه عکس الزامی است . ( در صورتیکه برای همراه ، ویزا لازم است در درخواست به صورت کتبی ذکر شود ) عکس همراه ،50% هزینه ویزا

:

مدارک

 

 

 

 

 

ترانزيت

:

نوع ویزا

--------

:

نوع کانتر

2 روز کاری

:

زمان تحویل

دو بار ورود 5 روز هنگام رفت ، 5 روز زمان برگشت

:

مدت اعتبار

90$  تومان

:

قیمت

پاسپورت ، یک قطعه عکس الزامی است . ( در صورتیکه برای همراه ، ویزا لازم است در درخواست به صورت کتبی ذکر شود ) عکس همراه ،50% هزینه ویزا

:

مدارک

 

 

 

 

 

عادي

:

نوع ویزا

--------

:

نوع کانتر

5 روز کاری

:

زمان تحویل

یک ماه

:

مدت اعتبار

105$  تومان

:

قیمت

پاسپورت ، یک قطعه عکس الزامی است . ( در صورتیکه برای همراه ، ویزا لازم است در درخواست به صورت کتبی ذکر شود ) عکس همراه ،50% هزینه ویزا

:

مدارک

 

 

 

 

 

فوري

:

نوع ویزا

--------

:

نوع کانتر

2روز کاری

:

زمان تحویل

یک ماه

:

مدت اعتبار

120$  تومان

:

قیمت

پاسپورت ، یک قطعه عکس الزامی است . ( در صورتیکه برای همراه ، ویزا لازم است در درخواست به صورت کتبی ذکر شود ) عکس همراه ،50% هزینه ویزا

:

مدارک

 

 

 

 

 

عادي

:

نوع ویزا

--------

:

نوع کانتر

4 روز کاری

:

زمان تحویل

سه ماهه سینگل

:

مدت اعتبار

350$  تومان

:

قیمت

پاسپورت ، یک قطعه عکس الزامی است . ( در صورتیکه برای همراه ، ویزا لازم است در درخواست به صورت کتبی ذکر شود ) عکس همراه ،50% هزینه ویزا

:

مدارک

 

 

 

 

 

عادي

:

نوع ویزا

--------

:

نوع کانتر

4 روز کاری

:

زمان تحویل

سه ماهه دبل

:

مدت اعتبار

500$  تومان

:

قیمت

پاسپورت ، یک قطعه عکس الزامی است . ( در صورتیکه برای همراه ، ویزا لازم است در درخواست به صورت کتبی ذکر شود ) عکس همراه ،50% هزینه ویزا

:

مدارک

 

 

 

 

 

عادي

:

نوع ویزا

--------

:

نوع کانتر

10 روز کاری

:

زمان تحویل

یک ساله ( 90 روز اقامت )

:

مدت اعتبار

1300$  تومان

:

قیمت

پاسپورت ، یک قطعه عکس الزامی است . ( در صورتیکه برای همراه ، ویزا لازم است در درخواست به صورت کتبی ذکر شود ) عکس همراه ،50% هزینه ویزا

:

مدارک

 

 

 

 

 

توريستي يكبار ورود

:

نوع ویزا

--------

:

نوع کانتر

10 روز کاری

:

زمان تحویل

15 روزه عادی

:

مدت اعتبار

90$  تومان

:

قیمت

پاسپورت - یک قطعه عکس - آدرس منزل و محل کار ، شغل - 50% هزینه ویزا

:

مدارک

 

 

 

 

 

توريستي يكبار ورود

:

نوع ویزا

--------

:

نوع کانتر

4 روز کاری

:

زمان تحویل

15 روزه فوری

:

مدت اعتبار

145$  تومان

:

قیمت

پاسپورت - یک قطعه عکس - آدرس منزل و محل کار ، شغل - 50% هزینه ویزا

:

مدارک

 

 

 

 

 

توريستي يكبار ورود

:

نوع ویزا

--------

:

نوع کانتر

4 روز کاری

:

زمان تحویل

یک ماهه توریستی عادی

:

مدت اعتبار

110$  تومان

:

قیمت

پاسپورت - یک قطعه عکس - آدرس منزل و محل کار ، شغل - 50% هزینه ویزا

:

مدارک

 

 

 

 

 

توريستي يكبار ورود

:

نوع ویزا

--------

:

نوع کانتر

10 روز کاری

:

زمان تحویل

یک ماهه توریستی فوری

:

مدت اعتبار

180$  تومان

:

قیمت

پاسپورت - یک قطعه عکس - آدرس منزل و محل کار ، شغل - 50% هزینه ویزا

:

مدارک

 

 

 

 

      ویزای لبنان :LOBNAN

 

توريستي يكبار ورود

:

نوع ویزا

--------

:

نوع کانتر

6 روز کاری

:

زمان تحویل

15 روز

:

مدت اعتبار

160,000  تومان

:

قیمت

بدون هتل - پاسپورت - یک قطعه عکس- شغل و آدرس و تلفن - ( بلیط رفت و برگشت ok شده برای توریستی الزامی است ) ویزا طبق تاریخ بلیط صادر می شود - 50% هزینه ویزا

:

مدارک

 

 

 

 

 

توريستي يكبار ورود

:

نوع ویزا

--------

:

نوع کانتر

5 روز کاری

:

زمان تحویل

14 روز

:

مدت اعتبار

60,000تومان  تومان

:

قیمت

پاسپورت - یک قطعه عکس - 50 % هزینه ویزا

:

مدارک

 

 

       ویزای روسیه :RUSSIA

 
توريستي يكبار ورود : نوع ویزا
-------- : نوع کانتر
2 روز کاری : زمان تحویل
15 روزه توریستی فوری : مدت اعتبار
270,000  تومان : قیمت
بدون هتل - پاسپورت - یک قطعه عکس- شغل و آدرس و تلفن - ( بلیط رفت و برگشت ok شده برای توریستی الزامی است ) ویزا طبق تاریخ بلیط صادر می شود - 50% هزینه ویزا : مدارک
 
تجاري : نوع ویزا
-------- : نوع کانتر
22 روز کاری : زمان تحویل
یک ماه : مدت اعتبار
230,000  تومان : قیمت
بدون هتل - پاسپورت - یک قطعه عکس- شغل و آدرس و تلفن - ( بلیط رفت و برگشت ok شده برای توریستی الزامی است ) ویزا طبق تاریخ بلیط صادر می شود - 50% هزینه ویزا : مدارک
 
تجاري : نوع ویزا
-------- : نوع کانتر
15 روز کاری : زمان تحویل
یک ماه فوری : مدت اعتبار
330,000  تومان : قیمت
بدون هتل - پاسپورت - یک قطعه عکس- شغل و آدرس و تلفن - ( بلیط رفت و برگشت ok شده برای توریستی الزامی است ) ویزا طبق تاریخ بلیط صادر می شود - 50% هزینه ویزا : مدارک
 
تجاري : نوع ویزا
-------- : نوع کانتر
22 روز کاری : زمان تحویل
3 ماهه عادی : مدت اعتبار
250,000  تومان : قیمت
بدون هتل - پاسپورت - یک قطعه عکس- شغل و آدرس و تلفن - ( بلیط رفت و برگشت ok شده برای توریستی الزامی است ) ویزا طبق تاریخ بلیط صادر می شود - 50% هزینه ویزا : مدارک
 
تجاري : نوع ویزا
-------- : نوع کانتر
15 روز کاری : زمان تحویل
3 ماهه سینگل قوری : مدت اعتبار
360,000  تومان : قیمت
بدون هتل - پاسپورت - یک قطعه عکس- شغل و آدرس و تلفن - ( بلیط رفت و برگشت ok شده برای توریستی الزامی است ) ویزا طبق تاریخ بلیط صادر می شود - 50% هزینه ویزا : مدارک
  
تجاري : نوع ویزا
-------- : نوع کانتر
22 روز کاری : زمان تحویل
3 ماهه عادی دبل : مدت اعتبار
290,000  تومان : قیمت
بدون هتل - پاسپورت - یک قطعه عکس- شغل و آدرس و تلفن - ( بلیط رفت و برگشت ok شده برای توریستی الزامی است ) ویزا طبق تاریخ بلیط صادر می شود - 50% هزینه ویزا : مدارک
 
تجاري : نوع ویزا
-------- : نوع کانتر
15 روز کاری : زمان تحویل
3 ماهه دبل فوری : مدت اعتبار
430,000  تومان : قیمت
بدون هتل - پاسپورت - یک قطعه عکس- شو آدرس و تلفن - ( بلیط رفت و برگشت ok شده برای توریستی الزامی است ) ویزا طبق تاریخ بلیط صادر می شود - 50% هزینه ویزاغل : مدارک
 
تجاري : نوع ویزا
-------- : نوع کانتر
25 روز کاری : زمان تحویل
یکساله تجاری مکرر : مدت اعتبار
550,000  تومان : قیمت
بدون هتل - پاسپورت - یک قطعه عکس- شغل و آدرس و تلفن - ( بلیط رفت و برگشت ok شده برای توریستی الزامی است ) ویزا طبق تاریخ بلیط صادر می شود - 50% هزینه ویزا : مدارک
 

 

   ویزای تایلند :THAILAND    

 
عادي : نوع ویزا
-------- : نوع کانتر
10 روز کاری : زمان تحویل
یک ماه : مدت اعتبار
40€ (يورو)  تومان : قیمت
پاسپورت - سه قطعه عکس تمام رخ رنگی - کپی شناسنامه - اصل بلیط ok شده - آدرس و تلفن - 50% هزینه ویزا : مدارک
 
عادي : نوع ویزا
-------- : نوع کانتر
10 روز کاری : زمان تحویل
یک ماهه دبل : مدت اعتبار
70€ (يورو)  تومان : قیمت
پاسپورت - سه قطعه عکس تمام رخ رنگی - کپی شناسنامه - اصل بلیط ok شده - آدرس و تلفن - 50% هزینه ویزا : مدارک
 

   ویزای چین :CHINA
 
توريستي يكبار ورود : نوع ویزا
-------- : نوع کانتر
15 روز کاری : زمان تحویل
یک ماه : مدت اعتبار
120000 تومان  تومان : قیمت
پاسپورت - یک قطعه عکس رنگی -شغل - آدرس منزل و محل کار - تلفن - 50% هزینه ویزا - گروهی حداقل 5 نفر می باشد و مبلغ ذکر شده برای هر نفر محسوب شده است . : مدارک
 
توريستي يكبار ورود : نوع ویزا
-------- : نوع کانتر
10 روز کاری : زمان تحویل
یک ماه فوری : مدت اعتبار
140,000 تومان  تومان : قیمت
پاسپورت - یک قطعه عکس رنگی -شغل - آدرس منزل و محل کار - تلفن - 50% هزینه ویزا - گروهی حداقل 5 نفر می باشد و مبلغ ذکر شده برای هر نفر محسوب شده است . : مدارک
  
توريستي يكبار ورود : نوع ویزا
-------- : نوع کانتر
6 روز کاری : زمان تحویل
گروهی تاپ ارجنت : مدت اعتبار
160,000 تومان  تومان : قیمت
پاسپورت - یک قطعه عکس رنگی -شغل - آدرس منزل و محل کار - تلفن - 50% هزینه ویزا - گروهی حداقل 5 نفر می باشد و مبلغ ذکر شده برای هر نفر محسوب شده است . : مدارک
 
تجاري : نوع ویزا
-------- : نوع کانتر
20 روز کاری : زمان تحویل
15 روزه : مدت اعتبار
360$  تومان : قیمت
پاسپورت - یک قطعه عکس رنگی -شغل - آدرس منزل و محل کار - تلفن - 50% هزینه ویزا - گروهی حداقل 5 نفر می باشد و مبلغ ذکر شده برای هر نفر محسوب شده است . : مدارک
 
تجاري : نوع ویزا
-------- : نوع کانتر
20 روز کاری : زمان تحویل
یک ماه عادی : مدت اعتبار
400$  تومان : قیمت
پاسپورت - یک قطعه عکس رنگی -شغل - آدرس منزل و محل کار - تلفن - 50% هزینه ویزا - گروهی حداقل 5 نفر می باشد و مبلغ ذکر شده برای هر نفر محسوب شده است . : مدارک
 
تجاري : نوع ویزا
-------- : نوع کانتر
15روز کاری : زمان تحویل
یک ماه فوری : مدت اعتبار
450$  تومان : قیمت
باید قبلا ویزا داشته باشد. : مدارک
 
تجاري : نوع ویزا
-------- : نوع کانتر
10روز کاری : زمان تحویل
30 روز اقامت تاپ ارجنت : مدت اعتبار
500$  تومان : قیمت
در صورت داشتن ویزای چین در پاسپورت قبلی آن را ارسال نمائید. : مدارک
 
تجاري : نوع ویزا
-------- : نوع کانتر
10 روز کاری : زمان تحویل
3ماهه دبل : مدت اعتبار
680$  تومان : قیمت
  : مدارک
 
تجاري : نوع ویزا
-------- : نوع کانتر
15 روز کاری : زمان تحویل
6ماهه عادي مولتي : مدت اعتبار
1250$  تومان : قیمت
برای ویزای 6 ماهه حداقل باید 4 ویزا قبلی در پاسپورت باشد ، در صورت امکان کپی اساسنامه شرکت یا کارت بازرگانی یا جواز کسب ارسال شود. : مدارک
 
تجاري : نوع ویزا
-------- : نوع کانتر
10 روز كاري : زمان تحویل
6 ماهه فوري مولتي : مدت اعتبار
1500$  تومان : قیمت
  : مدارک
 
عادي : نوع ویزا
-------- : نوع کانتر
18 روز كاري : زمان تحویل
يكساله : مدت اعتبار
1800$  تومان : قیمت
  : مدارک
 
تجاري : نوع ویزا
-------- : نوع کانتر
7 روزه كاري : زمان تحویل
30 روز اقامت : مدت اعتبار
600$  تومان : قیمت
براي ويزاي 6 ماهه بايد حداقل 4 ويزاي قبلي در پاسپورت باشد.
در صورت امكان كپي اساسنامه شركت يا كارت بازرگاني يا جواز كسب ارسال شود.
 
: مدارک
 

    ویزای اکراین :UKRAINE

     
توريستي يكبار ورود : نوع ویزا
-------- : نوع کانتر
20 روز کاری : زمان تحویل
7 روز : مدت اعتبار
220$  تومان : قیمت
اصل پاسپورت - دو قطعه عکس 4*6 - رزرو بلیط ok شده - چک ضمانت 5 میلیون تومانی - رزرو هتل - 50 % هزینه ویزا - ویزا طبق تاریخ بلیط صادر می شود - برای ویزای فوری 90000 تومان اضافه می گردد : مدارک
 
توريستي يكبار ورود : نوع ویزا
-------- : نوع کانتر
20 روز کاری : زمان تحویل
14 روز : مدت اعتبار
240$  تومان : قیمت
اصل پاسپورت - دو قطعه عکس 4*6 - رزرو بلیط ok شده - چک ضمانت 5 میلیون تومانی - رزرو هتل - 50 % هزینه ویزا - ویزا طبق تاریخ بلیط صادر می شود - برای ویزای فوری 80$ اضافه می گردد : مدارک
  
توريستي يكبار ورود : نوع ویزا
-------- : نوع کانتر
20 روز کاری : زمان تحویل
21 الي 28 روزه : مدت اعتبار
300$  تومان : قیمت
اصل پاسپورت - دو قطعه عکس 4*6 - رزرو بلیط ok شده - چک ضمانت 5 میلیون تومانی - رزرو هتل - 50 % هزینه ویزا - ویزا طبق تاریخ بلیط صادر می شود - برای ویزای فوری 80$ اضافه می گردد : مدارک
 
توريستي يكبار ورود : نوع ویزا
-------- : نوع کانتر
20 روز کاری : زمان تحویل
14 روز : مدت اعتبار
130$  تومان : قیمت
پاسپورت - 2 قطعه عکس - رزرو هتل - نامه اشتغال به کار - 50% هزینه ویزا : مدارک
 

    ویزای سنگاپور :Singapore
 
توريستي دو بار ورود : نوع ویزا
-------- : نوع کانتر
20 روز کاری : زمان تحویل
یک ماه : مدت اعتبار
60$  تومان : قیمت
اصل پاسپورت - 2 قطعه عکس رنگی - آدرس مسافر و شغل - 50% هزینه ویزا ( تحویل اصل ویزا در ایران ) : مدارک
  

    ویزای هندوستان :  INDIA
 
توريستي يكبار ورود : نوع ویزا
-------- : نوع کانتر
10روز کاری : زمان تحویل
یک ماه : مدت اعتبار
85000تومان  تومان : قیمت
پاسپورت - 2 قطعه عکس - اصل بلیط و کپی شناسنامه - آدرس منزل و محل کار و تلفن مسافر - 50% هزینه ویزا ( پاسپورت حتما باید امضای مسافر داشته باشد ) : مدارک
 

    ویزای امارات :EMIRATES
 
عادي : نوع ویزا
-------- : نوع کانتر
5 روز کاری : زمان تحویل
14 روز : مدت اعتبار
290درهم  تومان : قیمت
کپی پاسپورت - چک ضمانت - 50 % هزینه ویزا : مدارک
 
فوري : نوع ویزا
-------- : نوع کانتر
2 - 3 روز کاری : زمان تحویل
14 روزه فوری : مدت اعتبار
390درهم  تومان : قیمت
کپی پاسپورت - چک ضمانت - 50 % هزینه ویزا : مدارک
 

    ویزای قزاقستان :  KAZAKESTAN

•قزاقستان

توريستي يكبار ورود : نوع ویزا
-------- : نوع کانتر
15 روز کاری : زمان تحویل
یک ماه عادي : مدت اعتبار
150$  تومان : قیمت
پاسپورت - یک قطعه عکس- 50% هزینه ویزا : مدارک
 
توريستي يكبار ورود : نوع ویزا
-------- : نوع کانتر
8 روز کاری : زمان تحویل
یک ماه فوری : مدت اعتبار
250$  تومان : قیمت
پاسپورت - یک قطعه عکس - 50% هزینه ویزا : مدارک
 
تجاري : نوع ویزا
-------- : نوع کانتر
پانزده روز : زمان تحویل
یک ماهه : مدت اعتبار
210$  تومان : قیمت
پاسپورت - یک قطعه عکس- 50% هزینه ویزا : مدارک
 
تجاري : نوع ویزا
-------- : نوع کانتر
هشت روز کاری : زمان تحویل
یک ماهه فوری : مدت اعتبار
300$  تومان : قیمت
پاسپورت - یک قطعه عکس- 50% هزینه ویزا
 
: مدارک